Otomatik Sulama Sistemleri

Otomatik Sulama Sistemleri – Damlama Sulama Sistemleri

Sulama Sistemleri Otomatik Sulama Sistemleri Damlama Sulama Sistemleri Damla Sulama Sistemleri

Yazan: admin Tarih: Nis 17th, 2010 | Kategori:: Sulama

Hizmetlerimiz
A-Projelendirme Çalışmaları-Yağmurlama ve Damlama Sulama Projeleri ve Peyzaj Sulama Projeleri
B-Uygulama Çalışmaları-Sulama Sistemleri Uygulamaları
-Sulama Altyapı Uygulamalarında Montaj İşçiliği ( EF Kaynağı, Alın Kaynağı)
C-Malzeme Satışı-Sulama Ekipmanları Satışı
D-Havuz Sistemleri Süs Havuzları ve Şelale Sistemleri
E-Sulama Danışmanlık İşlemleri


Damla Sulama Projeleri

Yazan: admin Tarih: Nis 4th, 2010 | Kategori:: Damlama Sulama

Damla sulama yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Damlama sulama sistemi projeleri, diğer yağmurlama sistemlerine göre farklı yapıdadır. Tipik bir damlama sulama sistemi şu ana üniteleri kapsar;

Su kaynağı

Pompa istasyonu

Ana kontrol merkezi

Su sağlama şebekesi

İkinci ana kontrol merkezi

Su dağıtım şebekesi (Ana ve ikinci borular)

Sulama boruları (Üzerlerine veya içine damlatıcılar monte edilmiş)

Bitkisel peyzaj alanlarında damlatıcı sistemlerin uygulanması, tüm alanda olduğu gibi yağmurlama sistemleri uygulaması için projelenmiş bir alanın gerekli bölümlerinde proje kapsamına alınabilir. Peyzaj alanlarında genellikle bu ikinci şık uygulanmaktadır.

proje alanının tümü damlama sulama sistemiyle sulanacaksa, yukarıda belirtilen ünitelerin damla sulama projede bir bütün olarak yer alması doğaldır.

Sulanacak alanın bazı parsellerinin damlama sulama ile tasarlanmış ise bu ünitelerin bir kısmı (su kaynağı, ana ve ikinci) borular her iki sistem için kullanılmış olacaktır. Her iki sistemde de su uygulamaları; boru şebekesi ve seçilmiş basınç yükseklikleri, belirli hızlarda boşaltım ve istenilen aralıkta yerleştirilmiş başlıklar aracılığı ile yapılır. Yalnız yerleştirme aralık ve uzaklığı, boşaltım hacmi, işletme basınç yüksekliği, su uygulama süresi ile sulama aralıkları farklılıklar gösterir.

Damlama sulama sistemleri projelendirilmesinde özel seçilmiş damlatıcı boşaltımı, yerleştirilmesi ve sulama aralığı kadar toprak yapısına ve bitkilere uyumlu olmasının önemi vardır. Aslında denemeler damlama sulama yağmurlama sistemlerinin bitkilere sağladığı yarar açısından daha etkili olduğunu göstermiştir.

Damlama Sulama projeleri Fiyatlandırılması yapılırken verilmesi gereken öncelikli bilgiler aşağıda verilmiştir ;

Sistemin kurulacağı alanın & arazinin & bahçenin ölçülendirilmiş vaziyet planı

Araziniz eğimli ise kotlar arasındaki farklar.

Kroki üzerinde bitkilerin çeşitlerinin ve yerlerinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

Su kaynağınız hakkındaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Var ise pompanızın ve döşenmiş tesisatın giriş çıkış ölçüleri verilmelidir.


Damlama Sulama Sistemleri

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Damlama Sulama

DAMLA SULAMA YÖNTEMİ
Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıkla ve her defasında az miktarda sulama suyu uygulamaktır. Yüksek toprak nemi düzeyinde sulamaya başlanır. Böylece, yetiştirilen bitkide, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratılmaz. Yalnızca, yeterli düzeyde bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir. Bu yöntemde genellikle, bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır. Kaynaktan alman sulama suyu, bir kontrol biriminde, kum, sediment, yüzücü cisimler ve çok küçük parçacıklardan arındırılır. Gerektiğinde bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılır. Ayrıca, sistem debisi ve sistem basıncı denetlenir. Sulama suyu, basınçlı boru ağıyla bitki yakınma yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir. Düşük basınç altında ve düşük debide damlalar biçiminde toprak yüzeyine verilen su, buradan infıltrasyonla toprak içerisine girer, yerçekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmi ıslatılır. Genellikle, bitki sıraları boyunca ıslak şerit elde edilir ve sıralar arasında ıslatılmayan kuru alan kalır. İyi bir tasarım ve uygulama ile derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından etkin biçimde yararlanılır.

1.) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Damla sulama yönteminin, diğer yüzey ve yağmurlama sulama yöntemlerine olan üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1) Damla sulama yönteminde, toprak yüzeyinden olan buharlaşma ve dolayısıyla bitki su tüketimi, tüm alanın ıslatıldığı sulama yöntemlerine oranla, genellikle daha düşük düzeydedir. Bunun nedeni, bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru alan kalması ve ıslatılan kesimin genellikle bitki tarafından gölgelenmesidir. Ayrıca, iyi bir tasarım ve işletmeyle sulanan alanın her tarafında eş sudağılımı sağlanır ve yüksek su uygulama randımanı elde edilir. Tüm bu etmenler, birim alan sulama suyu gereksiniminin düşük olmasına neden olur. Buna bağlı olarak, birim alan sistem debisi düşer ve özellikle kısıtlı su kaynağı koşullarında, daha geniş bir alan, bitki su gereksinimi tam karşılanacak biçimde, sulanabilir.

2) Damla sulama yönteminde, etkili bitki kök derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin daha az bir kısmı tüketildiğinde (genellikle % 30-40) sulamaya başlanır. Diğer bir anlatımla, kök bölgesinde yüksek toprak nemi varken sulama yapılır. Böylece bitki, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklana bir gerilime girmez ve suyu fazla enerji harcamaksızın kolaylıkla alır. Bu da, daha iyi bir bitki gelişmesi sağlar ve genellikle daha yüksek miktar ve kalitede ürün elde edilir.
3) Damla sulama yönteminde, bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılarak verilir. Bu ise, bitkinin büyüme mevsimi boyunca gereksinim duyduğu makro ya da mikro besin elementlerinin istenen zaman ve miktarda uygulanması olanağım verir. Bu yolla, son derece etkin bir gübreleme yapılması sağlanır. Sonuçta, yine yüksek verim ve kalitede ürün elde edilir.
4) Damla sulama yönteminde, sulama suyu istenen zaman ve miktarda olmak üzere, İyi bir denetimle uygulanır. Sistemin işletilmesi son derece kolaydır ve sulama işçiliği masrafları en az düzeydedir.
5) Toprakta bulunan tuzlar, yerçekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisi ile ıslatılan toprak hacminin çeperine doğru taşınır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği ortam belirli oranda tuzdan arındırılır. Böylece, tuzlu toprak koşullarında, damla sulama yöntemi altında, toprak tuzluluğuna duyarlı bitkiler bile güvenle yetiştirilebilir.
6) Tuzlu sulama suyu koşullarında, her ne kadar toprak suyunda erimiş tuzların neden olduğu ozmotik basınç yüksek olsa da, büyüme mevsimi boyunca sürekli yüksek toprak nemi söz konusu olduğundan, suyun toprak taneleri tarafından tutulma gücü (matris tansiyonu) düşük düzeyde olur. Bu iki değerin toplamı olan toprak rutubet geriliminde bitki, suyu kökleri ile alabilir. Sonuçta, yüzey ve yağmurlama sulama yöntemlerinde uygulanamayacak kadar tuzlu olan sulama suyu, damla sulama yönteminde uygulanabilir.
7) Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının yayılması önlenir, bunun yanında, yabancı ot gelişmesi ıslatılan alan ile sınırlı olduğundan, yabancı ot mücadelesi daha kolay yapılır.
8) Bitki sıraları arasındaki kuru alandan yararlanılarak, sulama sırasında bile, bazı tarım alet ve makinalart çalıştırılabilir ve ilaçlama, hasat, vb, tarımsal işlemler sürdürülebilir.
9) Yağmurlama sulama yönteminde olduğu gibi, damla sulama yöntemi de, yüzey sulama yöntemlerinin uygulanamadığı, yüksek eğimli, dalgalı, hafif bünyeli ya da yüzlek topraklarda güvenle uygulanabilir.
10) Yağmurlama sulama yöntemine oranla, damla sulama yönteminde, işletme basıncı daha düşük olduğu için, enerji masrafları daha az olur.
11) Damla sulama yönteminde, son derece düşük kapasiteli su kaynaklarından bile yararlanılabilir.
2.) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASINI KISITLAYAN ETMENLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Damla sulama yönteminin yukarıda sıralanan üstünlükleri yanında, uygulanmasını kısıtlayan bazı etmenler de söz konusudur. Bu etmenler ve bazılarına ilişkin çözüm yolları aşağıda sıralanmıştır.
1) Damlatıcıdaki su akış yolunun kesit alanı çok dar olduğu için, bu yöntemdeki en önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmaya, sulama suyu içerisinde bulunabilecek kum, sediment, yosun vb. cisimler ile kimyasal madde birikimi ve organik materyal oluşumu neden olmaktadır. Sorunun çözümü için, sulama suyu „ . sisteme verilmeden önce, kontrol biriminde bulunacak hidrosiklon (kum ayıracı), kum-çakıl filtre ve elek filtrede aşamalı olarak süzülür ve suyun içinde bulunabilecek tüm fiziksel maddelerden “. arındırılır. Damlatıcılardaki kimyasal madde birikimini ve organik materyal oluşumunu önlemek için, suyun olanaklar Ölçüsünde damlatıcı içindeki akış yolundan hızlı akışını sağlayacak basınçta sistemi çalıştırmak, ayrıca, sulama mevsimi boyunca birkaç kez, kontrol birimindeki gübre tankından yararlanarak, sisteme kireç çözücü seyreltik hidro-klorik ya da orto-fosforik asit vermek gerekir. Seyreltik asit uygulamasından sonra, lateral boru hatları sonundaki kör tapalar çıkarılarak, su bir süre dışarı akıtılır ve sistem yıkanır.
2) Damla yönteminde uygulanan sulama suyu, iyi kaliteli de olsa, bir miktar tuz içerir. Ayrıca, toprakta da tuz vardır. Yerçekimi ve kapilar kuvvetlerin etkisi ile su, ıslatılan toprak hacminin çeperine doğru hareket ettiğinden, bu tuzlar su ile birlikte ıslak hacmin çeperine
taşınır ve burada birikir. Bu yöresel tuz birikimi sorun yaratabileceğinden, kök bölgesinin altına yıkanması gerekebilir. Yıllık yağışın 300 mm’ nin üzerinde olduğu yörelerde, kış yağışları, söz konusu tuzları kök bölgesinin altına yıkadığından, genellikle sorun olmaz. Ancak, yıllık yağışın.düşük olduğu ya da tuzlu toprak ve düşük kaliteli sulama suyu koşullarında, toprakta biriken tuzlan yıkamak için, ek olarak, yıkama suyu vermek gerekebilir. Bu işlem çoğunlukla, işletmede bulundurulacak portatif bir yağmurlama sistemi ile sulama mevsimi dışında gerçekleştirilir.
3) Damla sulamada ilk tesis masrafları oldukça yüksektir. Bunun yanında, işletme basıncını sağlamak için pompa biriminin gerektiği koşullarda, sulama mevsimi boyunca sürekli enerji masrafları söz konusudur. Bu nedenle, tekniğine uygun olması koşuluyla, damla sulama sistemlerinin olanaklar ölçüsünde düşük maliyeti gerektirecek biçimde planlanması ve işletilmesi gerekir. Özellikle, sistemin planlanması, sistem unsurlarının boyutlandırılması ve işletme ilkelerinin ortaya konması işlemlerini, konuyu çok iyi bilen uzmanların yapması son derece önemlidir.

3.) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN UYGULANACAĞI KOŞULLAR
Damla sulama yönteminin uygulanabileceği toprak, topografya, bitki ve su kaynağı özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
3.1) Toprak ve topografya Özellikleri : Damla sulama yöntemi, kumlu topraklardan, killi topraklara kadar, her türlü toprak bünye sınıfında, taban suyu ya da geçirimsiz katmanın yakında olduğu yüzlek topraklarda, tuzlu topraklarda, bunların yanında, düşük ya da
yüksek eğimli arazide ve dalgalı topografyada uygulanabilir. Ancak, sulanacak arazinin topografık koşullarına uygun sistem tertibinin yapılması gerekir.
3.2) Bitki özellikleri : Damla sulama yöntemi genel olarak, hububat ile çayır ve mera bitkileri dışında, tüm tarla ve bahçe bitkilerinin
sulanmasında kullanılabilir. Ancak, yüksek sistem maliyeti nedeniyle, bazı tarla bitkilerinin damla yöntemiyle sulanması ekonomik olmayabilir. Yöntem özellikle, topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve pazar değeri yüksek ürün elde edilen sebzeler, bağ, meyve ağaçları, örtü altında yetiştirilen bitkiler ve süs bitkileri için çok uygundur. Su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda, yüzey ya da yağmurlama yöntemlerine oranla, daha geniş alan sulanab i id iğinden, pamuk, mısır, patates gibi tarla bitkilerinin sulanmasında, damla yöntemi uygulanabilir.

3.3) Su kaynağı özellikleri : Damla sulama yönteminde, her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından, çok düşük kapasitede olsalar bile, yararlanılabilir. Önceki bölümlerde açıklandığı gibi, yüksek oranda tuz içeren düşük kaliteli sulama suyu, damla yönteminde kullanılabilir. Yalnız, yer üstü su kaynaklarından yararlanıldığında, suyun fazla miktarda sediment ve yüzücü cisim içermemesi ya da sediment havuzlarda çökeltildikten, yüzücü cisimler süzgeçlerle tutulduktan sonra kullanılması gerekmektedir.

4.) DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
Damla sulama sistemleri basınçlı olup, suyun kaynaktan alınması, süzülmesi, suya bitki besin elementlerinin karıştırılması, sulanacak alana iletilmesi, alan içerisinde dağıtılması ve bitki kök bölgesine kontrollü olarak verilmesi için gerekli yapı, makina, boru, alet ve araçlardan oluşur. Genellikle, sabit sistem biçimindedir. Sistem unsurları, sulama mevsimi boyunca aynı konumda kalırlar. Ancak, sulama mevsimi sonunda, bazı unsurlar araziden kaldırılır.
Tipik bir damla sulama sistemini oluşturan temel unsurlar, bitkiden su kaynağına doğru, sırasıyla, damlatıcılar, lateral boru hatları, manifold boru hatları, ana boru hattı, kontrol birimi ve pompa birimidir


Bahçe Sulama Sistemleri

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Otomatik Sulama

Doğru çim tohumu ve bitki seçimi, zemin etüdü ve uygun toprak yapısı gibi bitkisel uygulamanın temel unsurları dışında bir diğer önemli aşama bahçe sulama sistemleridir. Uygulamanın başarıya ulaşması doğru bakım ve önlemlere bağlıdır.

Optimum sulama veen az su sarfiyatı esasına dayanan bahçe sulama uygulamaları proöe aşaması, teknik ölçüm ve hesaplamalar yapan teknik kadromuz ile yerinde çözüm üretecek olan montaj ekibimiz gerek çim alan otomatik ve yarı otomatik sulama tesisatı,
gerekse damlama sulama uygulamalarında hizmetinizdedir.

Bilgisayar kontrollu sulama sistemleri

Yarı otomatik sulama sistemleri

Mikro sulama sistemleri

Futbol sahası vb. geniş alan sulama sistemleri

Malzeme temini

Teknik danışmanlık proje desteği

Montaj tesisat kurulum ve bakım desteği


TARLA SULAMA

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Otomatik Sulama

Su sıkıntısının yaşandığı son yıllarda, tarımsal arazide çiftçilerin su kaynaklarını bilinçsizce kullandığı “Geleneksel Sulama” yöntemleri yerine “Damla ve Yağmurlama” yöntemlerini kullanmasının hem su tasarrufuna hem de ürün veriminin artmasına katkı sağlamaktadır.

Özellikle su kaynaklarının tarımda doğru kullanılması için arazi kullanım planlaması gerekmektedir.
Özellikle tarımsal alandaki sulamada doğru bir şekilde kullanılmaması enerji ve tarımsal üretimde önemli sapmalara neden olabilecektir. Önemli bir bölümü sıcak ve kurak olan bölgede suyun daha planlı kullanılması gerekmektedir. Böyle alanlarda suyun daha etkili kullanılması için tarımda basınçlı sulama yöntemleri önerilmektedir. Her bitki için farklı bir şekilde kullanılan basınçlı sulama metotları olan damlama ve yağmurlama sistemleriyle sulama yapılması halinde bitki, suyu ve gübreyi topraktan daha kolay bir şekilde alarak verimin artmasını sağlayacaktır
Bu sistemler genellikle portatif pompa ve portatif boru hatlarından oluşur. İşletmede uygulanacak asıl yöntem yüzey sulama yöntemidir. Yağmurlama sulama yöntemi çimleme ve çıkış destekleyici sulama amacıyla kullanılmaktadır.Sulamada esas ilke tarla başına kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün tarlaya üniform bir şekilde yayılmasıdır.Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Tabii bunlardan birinin yada birkaçının seçilmesi birçok faktöre bağlıdır


Yüzeysel sulama

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Sulama

Ülkemizde projelendirilen çoğu sulama şebekesi yüzeysel sulama şeklinde yapılmaktadır. Bu tip sulamalarda etkili bir dağıtım şebekesi oluşturmak gerekmektedir. Su dağıtım sistemi hendek veya boru şeklinde olabilmektedir. Stajımı yaptığım büroda yüzeysel sulama esasına göre projelendirme yapılmaktaydı.

Yüzeysel sulama metotlarının projelendirilmesinde göz önüne alınan kriterler şöyle sıralanabilmektedir:

yetiştirilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun kök bölgesinde depolanması

suyun toprağa üniform olarak verilmesi

toprak erozyonuna yer verilmemesi

yüzeysel akışların asgariye indirilmesi

yüzeysel akışlarla kaybedilen suyun yeniden kullanılması

işçilik ihtiyaçlarının minimum tutulması

su dağıtma sisteminin asgari saha kaplaması

Yüzeysel sulama salma, tava ve karık sulaması şeklinde ayrılmaktadır. Bu usuller gerek su miktarına, gerek ekilen bitkiye göre ve edindiğim bilgiye göre suyun tarlaya ulaşmasının ardından çiftçinin tarla üzerinde gerek ufak şeritler açarak gerekse direkt suyun salınmasına bırakılarak, çiftçi tarafından belirlenmektedir.


Türkiyede Tarım ve Sulama

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Sulama

Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesidir. Ülkemizin bir çok bölgesi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında

yer almakta, bu kurak tarım alanlarında bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olması durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle

tarımsal sulama yapılması gerekmektedir

Ülkemizde ise su sıkıntısı nedeniyle tarımda sulama sistemi değişmektedir. Küresel ısınma, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımının yer altı sularının her yıl önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır. Mevcut karık ve tava sulama sistemleri yerine yağmurlama ve damla sulama sistemlerine geçilmektedir.

Bilinçsiz sulama yapılması (zamanından önce veya sonra sulama yapılması ya da gerekenden daha fazla veya daha az sulama suyu verilmesi) nedeniyle ülkemizde binlerce dekar arazi tarım yapılamaz hale gelmiştir. Çiftçilerin bilinçsiz sulama yapması ile bir yandan aşırı su verilerek toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi tuzlanma veya çoraklaşma gibi çevresel sorunlara neden olunurken ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği tehlikeye girerken, diğer yandan sulamanın gecikmesiyle bitkide stres oluşturulmakta, gereksiz verim ve gelir kayıpları ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunların önlenebilmesi için sulama ile ilgili resmi ve özel kurumların ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması ve sulama birliği elemanlarının bu konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sulama, tarımsal üretimin ve sulamanın genel prensipleri bilerek yapılmalıdır.

Tarımsal sulamada en çok yüzey sulama, yağmurlama sulama ve mikro sulama yöntemleri kullanılmaktadır.

Bitki türü ve ürünün pazar değeri de sulama yöntemi seçimini belirleyen

faktörlerden birisidir.

Bazı bitkiler için bütün sulama yöntemleri uygun iken, bazı bitkiler için ise uygun

olmayabilir. Genel olarak sıraya ekilen bitkiler (mısır, ayçiçeği, pamuk, soya

fasulyesi gibi) karık, sık yetiştirilen bitkiler (arpa, buğday gibi tahıllar, çayır- mer’a ve yem bitkileri) tava ve/veya uzun tava yöntemleri ile sulanır. Ancak, yağmurlama sulama yöntemi de yukarıda belirtilen koşullar göz önüne alındığında uygulanabilir.

Örneğin sıra bitkilerinden mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin boyu yüksek olduğundan,yağmurlama ile sulandığında laterallerin değiştirilmesi çok güç olmaktadır.

Bu nedenle zorunluluk yoksa karık sulama bu yönü itibarıyla daha uygun olmaktadır. Ancak, yağmurlama sulama ile sulanması gerekiyorsa yüksek basınçla çalışan ıslatma genişliği fazla olan tek başlıklı yağmurlama sistemleri kullanılabilir.

Topraktaki su eksikliğine duyarlı olan bitkilerden sebzeler,

sık dikim aralıklarına sahip meyve ağaçları, örtü altı sebzelerin damla sulama

yöntemi ile, geniş dikim aralıklarına sahip meyve bahçelerinin ise ağaç altı mikro

sulama (mini yağmurlama ve damla sulama) yöntemi ile sulanması daha uygundur.

Yağmurlama sulama, bazı bitkilerde yaprakların ıslanmasıyla hastalık

ve tuzlu suların yapraklara zararlı, sıcak bölgelerde ise gündüz sulamalarında

bitki yapraklarına güneş ışınlarının mercek etkisi nedeniyle zarar verme ve buharlaşma kayıplarının çok yüksek olması nedeniyle sakıncalar yaratabilmektedir.

Ayrıca kök boğazının ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara

karşı tava ya da uzun tava sulama yöntemi tercih edilmemelidir

Damla sulama yöntemi diğer sulama yöntemlerine oranla daha fazla su tasarrufu ile birlikte daha yüksek verim ve kalite sağlayan, toprak ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayan, gübrenin sulama suyu ile birlikte uygulanmasına imkan veren, daha az enerji kullanan, diğer yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda başarıyla uygulanabilen, üretimde kalite ve standartlara en üst düzeyde uyum sağlayan, daha az işçilik ve tarımsal mücadele masrafı gerektiren, işletilmesi ve kontrolü çok kolay ve otomasyona çok uygun olan ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir yöntemdir.


Arazinin Sulamaya Hazırlanması

Yazan: admin Tarih: Nis 3rd, 2010 | Kategori:: Sulama

Yüzeyi düzensiz olan tarım alanlarında sulama suyunun uygulanmasıyla alçak noktalar, aşırı sulamalar yüksek noktalarda ise yetersiz sulama gerçekleşir. suyun fazla uygulandığı yerlerde derine sızmaların sonucunda taban su düzeyinin yükselmesi ve arazide tuzluluk -sodyumluluk sorununun oluşması sözkonusudur. Eğimin yüksek olması durumunda ise, erozyon tehlikeside kaçınılmazdır. Arazinin yüksek olan kısımlarında ya yetersiz sulama olmakta yada hiç sulama yapılamamaktadır.

Arazinin sulamaya hazırlanması 3 aşamada gerçekleşir.

1-Sulu tarım alanlarında erozyona neden olmayacak max. akış uzunluğu dikkate alınarak arazi uygun boyutlu parsellere bölünür.

2- Alanda sulama suyu sağlayacak sulama sistemi ile aşırı suları uzaklaştıraracak drenaj sistemi planlanır.

3-Her tarla parseli sulama yönteminin gerektirdiği biçimde bireysel olarak gerekli eğim derecesinde düzeltilir.( tesviyesi yapılır.)